Meteen naar de inhoud

Medezeggenschap

Om iedereen tevreden te houden, de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt zijn er een aantal medezeggenschapsorganen werkzaam bij de Erasmus School of Philosophy. De medezeggenschapscommissie is de overkoepelende commissie waarin uit al deze organen studenten zitten die samen bespreken wat er allemaal gaande is. Onderstaand worden deze commissie en alle organen toegelicht.

Medezeggenschapscommissie

De medezeggenschapscommissie bestaat uit leden afkomstig uit alle medezeggenschapsorganen die relevant zijn voor de Erasmus School of Philosophy: de Universiteitsraad, het Faculteitsbestuur, de Opleidingscommissie, de Studentenraad, de Faculteitsraad. Daarnaast zit er een bestuurslid van het ERA-bestuur in de commissie. Deze commissie komt enkele keren per jaar samen. Tijdens vergaderingen stellen de commissieleden elkaar op de hoogte van het orgaan waarin zij werkzaam zijn en is er de mogelijkheid om van gedachten te wisselen. Op deze manier blijven alle organen betrokken bij elkaar en wordt er voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Door de handen ineen te slaan heeft deze commissie veel potentie.

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De Faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de Faculteitsraad over het door hun gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De Faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de Faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de Faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Klik hier voor meer informatie.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie van Erasmus School of Philosophy is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezig houdt met de kwaliteit van het onderwijs. Deze commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de voorgestelde onderwijsprogramma’s en bekijkt jaarlijks of de huidige programma’s haalbaar zijn voor de studenten. De opleidingscommissie houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet ook zelf voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de opleidingscommissie studiedagen over onderwijs en kwaliteitsverbetering.

Klik hier voor meer informatie.

Universiteitsraad

Als verkozen vertegenwoordigers van alle Erasmians, bestaan de kernpunten van de Universiteitsraad uit het leveren van visionair werk, initiatieven ontplooien en creatief optreden om verandering te implementeren. Onze leden werken samen met het college van bestuur en beleidsmakers, in een oplossingsgerichte en verantwoorde manier om positieve impact te hebben.

Door middel van daadkracht en toegewijding streeft de Universiteitsraad naar het scheppen van een klimaat waarin Erasmians op alle levels kunnen uitblinken en zich onderling kunnen verbinden aan de hand van kennis en ontwikkeling,

Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren.

Klik hier voor meer informatie.

Student-lid Faculteitsbestuur

In het faculteitsbestuur van de Erasmus School of Philosophy zit een student, wat de faculteit uniek maakt. Verder bestaat het bestuur uit de decaan, de bestuurssecretaris, de onderwijsdirecteur en de onderzoeksdirecteur. Het student-lid dat deel uitmaakt van het faculteitsbestuur is op dit moment Sofie Neuteboom.

Klik hier voor contactinformatie betreffende het Faculteitsbestuur.

nl_NL